תקנון הגרלה שברולט ספארק

בס"ד

תקנון הגרלת מכונית מסוג שברולט SPARK

“ההגרלה” כל אדם הרוכש כרטיס בשווי של – 180 ₪ שנרכש בין התאריכים 25/7/17 – 19/11/17 זכאי להשתתף בהגרלה ללא הגבלה על כמות הכרטיסים שרכש .

הכרטיסים מוצעים לציבור באמצעות דוכנים (להלן "המורשים"), ברחבי העיר באמצעות עמותות 'חן היהדות' (להלן "העמותות הרשאיות לשווק את כרטיסי ההגרלה").

לצורך השתתפות בהגרלה יש לשלם עבור הכרטיס חובה לשמור את הכרטיס המקורי.

יום תחילת הרישום להגרלה הינו 25/7/17 יום סיום ההרשמה הינו 19/11/17.

ההגרלה תיערך במשרדי העמותה רח' קאליב 2 ביום ראשון 19/11/17 ותוצאותיה יפורסמו בערב באותו היום.

ההודעה על הזכייה והרכב ימסרו לזוכה שרכש כרטיס . למען הסר ספק, הזוכה יקבל את הזכייה אך ורק כנגד הצגת הכרטיס המקורי.

הפרס לזוכה בהגרלה מכונית תוצרת שברולט SPARK במצב IS AS ללא אגרת רישוי ואביזרים בנוסף לאלו המותקנים בה בעת הצגתה (להלן "מכונית הפרס").

מכונית הפרס ומסמכי הבעלות יימסרו לזוכה בתאום מראש עם הזוכה. על הזוכה חלה אחריות להעביר לרשויות את המס המתחייב מהזכייה על פי החוק ומסירת מכונית הפרס לזוכה מותנת בהצגת אישור הזוכה על תשלום המס המתחייב. לא שולם המס תוך 14 יום, תבוטל הזכייה.

האחריות על טיב מכונית הפרס מוטלת על היבואן/יצרן המכונית ולעמותת חן היהדות אין ולא תהיה כל אחריות לטיב מכונית הפרס.

מילואים: בהגרלה יעלו 4 שמות נוספים, במקרה ולא יאותר הזוכה בתוך 7 ימים ממועד היוודע תוצאות ההגרלה או במידה ולא ימצא הזוכה לפי הפרטים שנמסרו ולא יתאפשר למסור לו את מכונית הפרס.

ההגרלה תיערך במשרדי העמותה בצורה ממוחשבת ובפיקוח רו”ח בשם 'ש.ט חשבונות וניהול' ונציג העמותה.

ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי העמותה ומשרד רו”ח ' ש.ט חשבונות וניהול' ובני משפחותיהם.

תקנון ההגרלה יעמוד לעיון כל המבקש להשתתף בהגרלה במשרדי עמותת חן היהדות ובאתר האינטרנט.

בכל מקרה של רשלנות שתוכח מצד העמותה או עורך ההגרלה כנגד אדם המבקש להשתתף בהגרלה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה 100 ₪ ולא מעבר לכך.

עמותת חן היהדות שומרת את הזכות, בתיאום עם המפקח, לבטל או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי במקרה של תקלה, שיבוש, רמאות או התנהגות שאינה הוגנת מצד משתתף או שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת בהגרלה.

יודגש כי במידה ולא ימכרו 1500 כרטיסים )להלן: הכמות המינימלית"( לא תתקיים הגרלה. במקרה של ביטול ההגרלה, ישמשו כספי התרומות להקדשה לכל התורמים. כמו"כ העמותה מתחייבת בזאת כי במידה וימכרו מעל 1500 כרטיסים, תבוצע ההגרלה.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.